top of page
bannercardlistst02.png

ST02 : HOWLING FEROCIOUS

          ทะเล Atlantis นั้นกินพื้นที่ตลอดช่วงตะวันออกเฉียงเหนือมาจนถึงตอนใต้ของโลก เชื่อมต่อกันผ่านแผ่นดินด้วยแม่น้ำหลายสายที่แบ่งมหาสมุทรออกเป็นเหนือกับใต้ที่ไม่ว่าจะบนเกาะแก่ง หรือใต้ผืนน้ำสีครามก็อันตรายไม่ต่างกัน แต่กลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่หาญกล้าเสี่ยงตายกับสัตว์ประหลาดเพื่อทำการค้ากับนครต่าง ๆ

bg-cardlist-st02.png

STARTER DECK 02 : CARD LIST 

ST02-001_R-01.png

Leviathan

x1

ST02-005_C.png

Undersea Menace

x1

ST02-009_C.png

Giant Horseshoe Crab

x3

ST02-013_C.png

Razor Fang Serpent

x3

ST02-017_C.png

Found it!!

x3

ST02-002_C-edit.png

Hunter Instinct

x1

ST02-006_C.png

Anomalocaris

x3

ST02-010_C.png

Giat Shellfish

x3

ST02-014_C.png

Crossbow Militia

x2

ST02-018_C.png

Merman Block

x2

ST02-003_C.png

Into the Deep

x1

ST02-007_M.png

Drunken Crew

x2

ST02-011_C.png

Merman Assaulters

x3

ST02-015_M.png

Farrokh, Rebellious ...

x2

ST02-019_C.png

Shield Block

x3

ST02-004_C-edit.png

Unbottom Desired

x1

ST02-008_C.png

Giant Crab

x3

ST02-012_C.png

Merman Warrior

x3

ST02-016_C.png

Great Axe Militia

x3

ST02-020_C.png

Sudden Attack

x2

bottom of page