top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขายและการคืนเงิน

ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

การคืนสินค้า

ในการคืนสินค้า สามารถทำได้โดยทางลูกค้ากด Refund ผ่านช่องทาง Store ที่ลูกค้าได้ทำการใช้บริการหรือการทำการ Download Application หรือแจ้งข้อมูลเราผ่านช่องทางอีเมลที่ Messenger@SheRio.co ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด

จะดำเนินการหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 45 วันทำการหลังจากที่ได้รับข้อมูล

1.) สินค้าต่างๆ สามารถส่งคืนได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคที่สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวเท่านั้น

2.) สินค้าดังต่อไปนี้ไม่อาจส่งคืนได้: การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ การตอบรับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ (Software-Up-To-Date) และสินค้าสําหรับเชื่อมต่อผู้พัฒนา Apple (Apple Developer) / Google (Android Kit) / Huawei (AppGallery)

3.) ในกรณีของซอฟต์แวร์ที่เปิดแล้วจะไม่สามารถคืนได้หากซอฟต์แวร์ดังกล่าวประกอบด้วยแถบปิดที่มีข้อกําหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์อยู่ภายนอก สินค้าและคุณสามารถอ่านข้อกําหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ก่อนเปิดบรรจุภัณฑ์ได้ ทั้งนี้ คุณอาจคืนซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับข้อกําหนดการให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องไม่เก็บหรือใช้โดยประการอื่นซึ่งสําเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ที่ส่งคืน

4.) ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด จะคืนเงินสําหรับรายการมูลค่าเกินกว่า 25,000 บาท ผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ได้มีการตกลงกับทางลูกค้าแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

5.) หากทางลูกค้าต้องการขอคืนสินค้ารายการเดียวกันตั้งแต่ 5 ชิ้นขึ้นไป คุณจะต้องทำเรื่องขอคืนสินค้า และระบุวัตถุประสงค์ในการขอคืนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

6.) ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ได้จัดมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยปกป้องสินค้าของลูกค้าในกรณีที่เกิดการสูญหายหรือโจรกรรม ดังนี้ หากคุณได้ปิดการทํางานของระบบรักษาความปลอดภัยของตัวระบบของทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอคืนหรือการเปลี่ยนสินค้าดังกล่าว

ข้อกําหนดเพิ่มเติม

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชั่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดสัญญาให้สิทธิการใช้แอพพลิเคชั่นหากคุณไม่สามารถใช้งาน เชื่อมต่อ หรือชำระเงินได้ เนื่องจากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตทางเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้

 

การกําหนดราคาและการลด/การแก้ไขราคา

ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาสําหรับสินค้าที่แสดงที่/ใน แอพพลิเคชั่น ร้านค้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกเมื่อ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อผิดพลาดทางราคาที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้เจตนา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางราคา เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งคุณสามารถดําเนินธุรกรรมต่อไปได้ในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคําสั่งซื้อได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้ การขอรับเงินคืนหรือขอรับส่วนต่างระหว่างราคาจะดําเนินการให้สําหรับสินค้าสูงสุด 5 ชิ้น สําหรับสินค้ารายการเดียวกัน นอกจากนี้ เราอาจขอให้คุณแสดงสินค้าหรือแสดงหลักฐานการครอบครองสินค้าเมื่อคุณขอรับเงินคืนหรือขอรับส่วนต่างระหว่างราคา นอกจากนี้ ราคาที่แสดงนั้นเป็นสกุลเงินบาทไทย หากคุณชำระเงินสำหรับสินค้าผ่านทางบัตรเครดิตของ Visa MasterCard หรือ อื่นๆ โปรดทราบว่าราคาซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน นอกจากนี้ ธนาคาร หรือผู้ออกบัตรเครดิตให้คุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งจะทำให้ราคาซื้อสินค้าของคุณสูงขึ้น โปรดติดต่อธนาคาร หรือผู้ออกบัตรเครดิตของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมเหล่านี้

การยอมรับ/ยืนยันคำสั่งซื้อ

ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือจำกัดจำนวนคำสั่งซื้อ เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ของคุณ เราจะส่งอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อให้คุณ อย่างไรก็ตาม การได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อไม่เป็นการยืนยันว่า ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ได้ยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ และไม่ถือเป็นการยืนยันข้อเสนอในการขายของเรา โดยอีเมลนี้เป็นเพียงการยืนยันว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด สงวนสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตลอดเวลาภายหลังที่ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณ หากทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณหลังจากที่ ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด เรียกเก็บเงินจากคุณไปแล้ว ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด จะทำการคืนเงินให้กับคุณภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดส่งและส่งมอบ

การจัดส่งและส่งมอบ เพื่อศึกษาถึงวิธีการและระยะเวลาที่คุณจะได้รับสินค้าที่คุณสั่งซื้อผ่านทาง Store เนื่องจากคำสั่งซื้อของคุณอาจได้รับผลกระทบจากเหตุต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สินค้านั้นได้ออกจากสถานที่ของเราแล้ว ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด จะไม่รับผิดสำหรับการส่งมอบล่าช้า ในกรณีที่เราไม่สามารถส่งสินค้าของคุณให้แก่คุณภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งผ่านอีเมลยืนยันการยอมรับคำสั่งซื้อ คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ ทั้งนี้ ประมาณการวันที่จัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ เวลาการประมวลผลการชำระเงิน และเวลาการประมวลคลังสินค้า โดยจะไม่รวมเวลาการขนส่งสินค้า และสำหรับการประมวลผลการชำระเงินนั้นจะไม่เริ่มขึ้นจนกว่าเราจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการและได้รับชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด จะต้องได้รับการชำระเงินจากคุณภายใน 10 วันทำการ มิเช่นนั้นคำสั่งของคุณจะถูกยกเลิก

ผู้บริโภคเท่านั้น

ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ดําเนินการขายและจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคเท่านั้น คุณไม่สามารถซื้อสินค้าผ่านทางร้าน Retail อื่นๆ สําหรับการขายส่ง เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิกคําสั่งซื้อสินค้าในกรณีที่เราสงสัยว่าคุณซื้อสินค้าจากร้านขายส่ง

จํานวนและการจํากัดจํานวนสินค้า

เนื่องจากความนิยมและ/หรือข้อจํากัดทางการจัดหาสินค้าในบางรายการทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด อาจจํากัดจํานวนสินค้าที่คุณสามารถซื้อได้ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจํานวนสินค้าที่พร้อมสําหรับการซื้อในเวลาใดก็ตาม แม้ภายหลังจากคุณได้ส่งคำสั่งซื้อแล้ว นอกจากนี้ ในบางครั้งทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัดอาจยืนยันคำสั่งซื้อของคุณและทราบในภายหลังว่าไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อได้ ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณต้องการดังกล่าวได้ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด จะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและคืนเงินให้แก่คุณเต็มจำนวน

การคุ้มครองข้อมูล

เมื่อคุณมีคําสั่งซื้อสินค้า คุณยอมรับว่าเราสามารถเก็บ ดําเนินการ และใช้ข้อมูลของคุณที่ปรากฏในคําสั่งซื้อ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณตกลงที่จะโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทอื่นๆ ภายในกลุ่มของ ทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ทั้งนี้ คุณสามารถขอรับสําเนาข้อมูลของคุณที่เราบันทึกไว้ โดยทําคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายังทาง บริษัท เชอริโอ้แอนด์โค จำกัด ทั้งนี้ เราสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวของคุณ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง คุณสามารถร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้โดยทําคําร้องเป็นลายลักษณ์อักษร

bottom of page